Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup online
kurzů (dále též jen jako „kurz“, „digitální obsah“ nebo „produkt“) přes webové rozhraní
www.menopauza.kurzybeautyguru.cz provozovaném firmou GURU BEAUTY S.R.O., IČ: 26212226, DIČ CZ26212226,
místem podnikání Bělehradská 858/23, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00. V obchodním rejstříku je
zapsána pod spisovou značkou C 80142, Městský soud v Praze(dále též jen jako „Prodávající“).
2. Nákup kurzu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces
uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou
součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy
Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají
přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem
kurzů nebo s užíváním internetových stránek www.menopauza.kurzybeautyguru.cz souvisí.
3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než kurz koupíte. Prosím,
přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před
objednáním kurzu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak
eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „ODESLAT“, mi dáváte
signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký popisují VOP. Dáváte tím i
signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně
uzavřené kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám kurz přesně podle popisu
uvedeném ve specifikaci kurzu na webovém rozhraní a vy jako Kupující zaplatit za dodaný kurz
dohodnutou cenu).
Obsah VOP:
I. Důležité pojmy (definice)
II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
IV. Cena produktů a platba
IV. Dodací podmínky
V. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet
VI. Odstoupení od kupní smlouvy
VII. Záruka, práva z vadného plnění
X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
IX. Závěrečná ustanovení
I.
Důležité pojmy (definice)
1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je:
Firma Guru Beauty s.r.o
IČ: 26212226
DIČ: CZ26212226
místem podnikání Bělehradská 858/23, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00
Adresa pro doručování: Bělehradská 858/23, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@menopauza.kurzybeautyguru.cz
2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.menopauza.kurzybeautyguru.cz uzavře s
Prodávajícím kupní smlouvu, kterou zakoupí kurzy. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická
osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a
nebo spotřebitel.
3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do
objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako
spotřebitel.
4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle
platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má
prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout
spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li
Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu
spotřebitele, ledaže je v daném ustanovení uvedeno, že se vztahuje na jakéhokoli Kupujícího.
5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím
PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně
potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových
stránkách www.menopauza.kurzybeautyguru.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím
mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady
spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a
telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp.
poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím
prostředků komunikace na dálku.
6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a
Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech,
kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
II.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Kupující objednává kurz přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného
objednávkového formuláře.
2. POPIS KURZU. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených kurzů včetně detailního
uvedení jeho obsahu, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace kurzů
uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru.
3. OBJEDNÁNÍ KURZU. Pro objednání kurzu přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář,
kde jako Kupující vyplníte údaje pro fakturaci (jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ,
email, tel. číslo).
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového
formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na
tlačítko „ODESLAT“.
O obdržení objednávky vás budeme informovat emailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou
jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasíláno. Doručením
potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva
uzavřena.
4. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji
vaše objednávka a tyto VOP.
III.
Cena kurzu a platba
1. CENA KURZU. U jednotlivých kurzů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Cena kurzu je
uvedena včetně DPH. K ceně uvedené na webovém rozhraní již nejsou připočítávány žádné další
poplatky. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Vzhledem k charakteru
produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná
cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „ODESLAT“) je již konečnou
cenou.
2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u kurzu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v
odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém
rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu
uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to
ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší
strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke
změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní
cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
– online platební pomocí platební brány Stripe: Po vytvoření objednávky je nutné zadat vaši kartu a
následně provést online platbu za kurzy. Vaše platební údaje se neukládají na našich serverech.
IV.
Dodací podmínky
1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Po uhrazení kupní ceny je obsah vámi zakoupeného kurzu zpřístupněn v
členské sekci, do které se přihlásíte na webovém rozhraní pomocí přístupových údajů.
3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na
dopravu.
4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li
nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení
umožňující otevřít a pracovat s internetovým prohlížečem.
V.
Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet
1. K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním
přístupových údajů. Obsah přehrajete pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání.
Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli
připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval
zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti
vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě
údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího
upozornění.
2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu dále šířit nebo
umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům
a jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností odborníků v oboru. Jedná se o návody a doporučení a
záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete.
Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.
3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich
použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu
aktuální a pravdivé. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv a nebo
závažného porušení těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet
znepřístupnit či zrušit a rovněž vymáhat újmu tím vzniklou.
VI.
Odstoupení od kupní smlouvy
1. Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu. Jako Kupující odesláním objednávky a
zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte
právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).
2. Jste-li spotřebitel, máte právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve
lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno
mailem na info@menopauza.kurzybeautyguru.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP,
případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak
odůvodňovat.
3. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní
smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění. Jako Prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy
odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by
došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému
předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených
zákonem.
4. Je-li Vám společně s kurzem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací
podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací
smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy
vrátit.
VII.
Záruka, práva z vadného plnění, reklamace
1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až
1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
3. Jako Prodávající vám odpovídáme za to, že produkt (kurz) při převzetí nemá vady. Jste-li
spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl
vadný již při převzetí. Bez ohledu na to, zda jste spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady
nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě
nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový (nové přístupové
údaje) a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu
můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné,
požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na
dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat
přiměřenou slevu.
5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má
vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady
způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu či pokynů.
6. Reklamace uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamace můžete uplatnit pomocí
emailu info@menopauza.kurzybeautyguru.cz, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou ve VOP. Uvítáme, pokud k
reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace.
Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme
jinak.
VIII.
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě
prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@menopauza.kurzybeautyguru.cz.
2. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce.
Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto
orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel
právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou
uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze
smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na našich webových
stránkách.
3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však
vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
4. Tyto VOP jsou účinné od 1.10.2023